Všeobecné obchodní podmínky | Army Častolovice

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti


ARMY TREMP, s. r.o.
Se sídlem Sloupnice, Dolní Sloupnice 235 , PSČ 565 53
IČ: 044 46 623
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C 35751 dne 1. 10. 2015.

(dále též jen „prodávající“)


I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese armycastolovice.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

1.2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, v případě zájmu o nákup zboží kupující v rámci e-shopu řádně vyplní objednávku a odešle ji prodávajícímu, kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím (dále jen „objednávka“).

2.3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

2.6. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat předmět kupní smlouvy kupujícímu a Kupující se zavazuje předmět kupní smlouvy převzít a uhradit cenu v kupní smlouvě uvedenou. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy po úplném uhrazení kupní ceny.

2.7. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

2.8. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.


III. Specifikace zboží a cena zboží

3.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

3.2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží a doběrečné.

3.3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo před uzavřením kupní smlouvy změnit cenu předmětu, v případě, že se bude jednat o zjevné pochybení prodávajícího při zadávání ceny předmětu do e-shopu, a to i po odeslání objednávky na předmět kupujícím. Změna kupní ceny není možná po uzavření kupní smlouvy.IV. Platební podmínky

4.1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

  1. přímou platbou (v hotovosti nebo platební kartou) na provozovně prodávajícího,

  2. dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží, včetně sjednané ceny za dopravu, balného a dobírky,

  3. platbu převodem na účet prodávajícího č.ú.: 271746445/0300

4.2. Při osobním odběru zboží zaplaceného předem bezhotovostní platbou je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

4.3. Ve všech případech je úhrada kupní ceny podmínkou předání zboží.


V. Dodací podmínky

5.1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

  1. Česká pošta, s. p.

  2. PPL CZ s.r.o.

  3. Zásilkovna s.r.o.

Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, je dále označován jen „vybraný přepravce“.

5.2. Je-li zboží skladem, je prodávající schopen dodat jej již do 3 pracovních dnů na adresu kupujícího. V případě, že zboží skladem není, může být dodáno až do 3 týdnů, u vybraných položek až do 3 měsíců. Přesný termín a podmínky dodávky dohodne s kupujícím operátor prodávajícího. Pokud by kupujícímu dodací lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s ním operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení objednávky.

5.3. Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, jsou odvislé od vybraného způsobu dopravy kupujícím, tedy buď doručení prostřednictvím přepravními společností PPL, jako balík Českou poštou, Zásilkovnou nebo osobní vyzvednutí na kamenné prodejně prodávajícího. Kontakty na prodejny naleznete zde.

ZPŮSOB DORUČENÍ

 

DOPRAVA PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč (vč. DPH)

 

DOPRAVA PŘI NÁKUPU DO 2500 Kč (vč. DPH)

Osobní vyzvednutí na prodejně, kde je zboží skladem

 

zdarma

 

zdarma

Doručení Česká pošta – Balík Na poštu (po ČR)

 

zdarma

 

90,-

Doručení Česká pošta - Balík Do ruky (po ČR)

 

zdarma

 

90,-

Obchodní balík ČP, platba na dobírku

 

zdarma

 

130,-

PPL - doručení na adresu nebo Parcel Shop

 

zdarma

 

90,-

Zásilkovna

 

zdarma

 

75,-

5.4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

5.5. Prodávající zboží před jeho dodáním zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání.

5.6. Při převzetí zboží od vybraného přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit vybranému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od vybraného přepravce převzít.


VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

6.1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží od prodávajícího na prodejně.

6.2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.


VII. Nároky z vad zboží

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.3.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.3.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.3.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.3.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.4. Ustanovení odst. 7.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.8. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.10.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 7.9 obchodních podmínek,

7.10.2. se vada projeví opakovaně,

7.10.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.10.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.11. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.10. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.12. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

7.15. Po marném uplynutí lhůty podle odst. 7.14. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.17. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání či elektronickou poštou na emailové adrese: armycastolovice@seznam.cz.

7.18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.20. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.


VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

8.1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a zasláno na adresu provozovny nebo sídla zprostředkovatele či na adresu elektronické pošty prodávajícího armycastolovice@seznam.cz.

8.4. V případě, že kupující dle odst. 8.3. odstoupí od smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 8.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo alespoň věrohodným způsobem prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na záměr zboží vrátit. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


IX. Storno objednávky ze strany prodávajícího

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě storna objednávky bude kupující o této skutečnosti co nejdříve informován. Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze, nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet, a to v nejbližším možném termínu.


X. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

10.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

10.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

10.3. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.


XI. Právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1


XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

12.2. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 08. 06. 2023

Copyright © 2024 Army Častolovice. by Media Heroes s.r.o.
Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa