Obchodní podmínky | Army Častolovice

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti


ARMY TREMP, s. r.o.
Se sídlem Sloupnice,  Dolní Sloupnice 235 , PSČ 565 53
IČ: 044 46 623
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C 35751 dne 1. 10. 2015.


(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese armycastolovice.cz  (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

1.2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, v případě zájmu o nákup zboží kupující v rámci e-shopu řádně vyplní objednávku a odešle ji prodávajícímu, kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím (dále jen „objednávka“).

2.3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

2.5. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat předmět kupní smlouvy kupujícímu a Kupující se zavazuje předmět kupní smlouvy převzít a uhradit cenu v kupní smlouvě uvedenou. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy po úplném uhrazení kupní ceny.

2.6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

3.1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

3.2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží a doběrečné.

3.3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo před uzavřením kupní smlouvy změnit cenu předmětu, v případě, že se bude jednat o zjevné pochybení prodávajícího při zadávání ceny předmětu do e-shopu, a to i po odeslání objednávky na předmět kupujícím. Změna kupní ceny není možná po uzavření kupní smlouvy.IV. Platební podmínky

4.1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

  1. přímou platbou (v hotovosti nebo platební kartou) na provozovně prodávajícího,

  2. dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží, včetně sjednané ceny za dopravu, balného a dobírky,

  3. platbu převodem na účet prodávajícího č.ú.: 271746445/0300

4.2. Při osobním odběru zboží zaplaceného předem bezhotovostní platbou je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

4.3. Ve všech případech je úhrada kupní ceny podmínkou předání zboží.

V. Dodací podmínky

5.1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

  1. Česká pošta, s. p.

Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, je dále označován jen „vybraný přepravce“.

5.2. Je-li zboží skladem, je prodávající schopen dodat jej již do 3 pracovních dnů na adresu kupujícího. V případě, že zboží skladem není, může být dodáno až do 3 týdnů, u vybraných položek až do 3 měsíců. Přesný termín a podmínky dodávky dohodne s kupujícím operátor prodávajícího. Pokud by kupujícímu dodací lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s ním operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení objednávky.

5.3. Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, jsou odvislé od vybraného způsobu dopravy kupujícím, tedy buď doručení prostřednictvím přepravními společností PPL, jako balík Českou poštou nebo osobní vyzvednutí na kamenné prodejně prodávajícího. Kontakty na prodejny naleznete zde.

ZPŮSOB DORUČENÍ

 

DOPRAVA PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč (vč. DPH)

 

DOPRAVA PŘI NÁKUPU DO 2500 Kč (vč. DPH)

Osobní vyzvednutí na prodejně, kde je zboží skladem

 

zdarma

 

zdarma

Doručení Česká pošta – Balík Na poštu (po ČR)

 

zdarma

 

130,-

Doručení Česká pošta - Balík Do ruky (po ČR)

 

zdarma

 

130,-

Obchodní balík ČP, platba na dobírku

 

zdarma

 

130,-

5.4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

5.5. Prodávající zboží před jeho dodáním zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

6.1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně.

6.2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. Nároky z vad zboží

7.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

8.1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a zasláno na adresu provozovny nebo sídla zprostředkovatele.

8.4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na záměr zboží vrátit. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IX. Storno objednávky ze strany prodávajícího

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě storna objednávky bude kupující o této skutečnosti co nejdříve informován. Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze, nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet, a to v nejbližším možném termínu.

X. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

10.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

10.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

10.3. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

XI. Právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2


XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

12.2. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2016

Copyright © 2023 Army Častolovice. by Media Heroes s.r.o.
Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa